Niekoľko dôvodov pre mediáciu

Súdne konanie je náročné nielen z finančného a časového hľadiska, ale najmä z dôvodov zasahujúcich osobnú a emocionálnu stránku účastníkov. Dôvodov prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym konaním je veľa, no ponúkame aspoň niekoľko z nich:

1.) šetrí čas
- mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní. Mediačné konanie sa po začatí podarí ukončiť spravidla po niekoľkých mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa stany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

2.) šetrí peniaze
- náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

3.) nezhoršujú sa vzťahy strán sporu
- mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

4.) je dobrovoľná
- k účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

5.) je neformálna
- mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

6.) je dôverná
- účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

7.) máte to pod kontrolou
- mediácia má svoje zaužívané postupy a pravidlá, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb.

8.) Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu
- mediator nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu, všetko musí byť však v súlade so zákonom.
V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

9.) možné ju použiť aj keď už začalo súdne konanie
- to, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

10.) naozaj to funguje
- skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Späť na sprievodcu mediáciou

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x