Rozhodcovský súd - štatút

Štatút Stáleho rozhodcovského súdu,
zriadeného pri občianskom združení FCM (Forum for Communication in Mediation)
.

Článok 1.
Základné ustanovenia

1.1.    Názov  a sídlo
Názov :   Stály rozhodcovský súd  
Sídlo :  Fraňa Kráľa 38,  920 01 Hlohovec,
1.2.    Stály rozhodcovský súd so sídlom Fraňa Kráľa 38,  Hlohovec (ďalej len"rozhodcovský súd"), zriadený pri občianskom združení FCM (Forum for Communication in Mediation) so sídlom Fraňa Kráľa 38,  920 01 Hlohovec,  zapísanom v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR, IČO 42163030 (ďalej zriaďovateľ) je stálym, nestranným a nezávislým orgánom pre rozhodovanie sporov o majetkových nárokoch z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozhodcovskom konaní").
1.3.    Rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom sa spravidla bude viesť v sídle
rozhodcovského súdu, inak v mieste určenom v zmysle Rokovacieho poriadku rozhodcovského
súdu.
1.4.    Rozhodcovský súd je vnútornou organizačnou zložkou Zriadovateľa bez právnej
subjektivity.
1.5.    Konanie pred rozhodcovským súdom je jednosťupňové a spravidla písomné, úradným jazykom konania je slovenský jazyk.

 

Článok 2.
Právomoc, miestna príslušnosť rozhodcovského súdu

2.1.    Rozhodcovský súd v rozhodcovskom konaní koná a rozhoduje len majetkové  spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike a iba v tých sporoch, ktoré účastníci konania pred súdom môžu skončiť súdnym zmierom podľa príslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodcovský súd môže konať iba na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy účastníkov konania.  
2.2.    Ak miesto rozhodcovského konania ešte nebolo určené, rozhodcovský súd má právomoc na rozhodovanie podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní, ak má aspoň jeden z účastníkov rozhodcovského konania sídlo alebo miesto výkonu podnikania, alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
2.3.    V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory
a)    o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
b) o osobnom stave,
c) súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania
2.4.        Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré
spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky.  
2.5.        Právomoc je základná procesná podmienka konania rozhodcovského súdu, ktorú rozhodcovský
súd skúma ex offo v každom štádiu konania.

 

Článok 3.
Organizačná štruktúra rozhodcovského súdu

3.1.    Organizačnú štruktúru rozhodcovského súdu tvoria výkonné orgány, rozhodcovia rozhodcovského súdu, poradné a pomocné orgány.
3.2.    Výkonné orgány sú predseda rozhodcovského súdu, podpredseda rozhodcovského súdu a predsedníctvo rozhodcovského súdu.

 

Článok 4.
Predsedníctvo rozhodcovského súdu

4.1.    Predsedníctvo rozhodcovského súdu sa skladá z troch členov a dvoch náhradníkov. Náhradník vykonáva funkciu člena predsedníctva, ak ju nemôže vykonávať člen predsedníctva pre výkon funkcie rozhodcu, alebo z iných dôvodov. Na výkon funkcie náhradníka povoláva predseda (podpredseda), alebo zriaďovateľ.
4.2.    Predsedníctvo zabezpečuje činnosť a plní určené úlohy rozhodcovského súdu, ktoré sú mu zverené týmto Štatútom a Rokovací poriadkom Rozhodcovského súdu, najmä :
a )    prerokúva, kontroluje a schvaľuje hospodárenie rozhodcovského súdu
b )    navrhuje zriaďovateľovi odmeňovanie rozhodcov a poradných orgánov Rozhodcovského súdu
c )    dohliada na riadny priebeh rozhodcovského konania a prešetruje sťažnosti účastníkov konania
d )     predkladá navrhovateľovi návrhy na zmeny Štatútu na Rokovacieho poriadku
e )    rozhoduje o námietke predpojatosti rozhodcu
4.3.    Členovia predsedníctva môžu byť zapísaní v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu (ďalej v zozname rozhodcov) a vykonávať funkciu rozhodcu, ak sa v konkrétnej veci nezúčastnia na rozhodovaní  Predsedníctva.
4.4.    Vymenovanie, odvolávanie členov a náhradníkov je v kompetencii zriaďovateľa.

 

Článok 5.
Predseda, podpredseda rozhodcovského súdu

5.1.    Predseda rozhodcovského súdu zastupuje rozhodcovský súd navonok, riadi činnosť rozhodcovského súdu po stránke organizačnej a administratívnej  a plní úlohy určené podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, najmä :
a )    zastupuje rozhodcovský súd navonok
b )    zvoláva predsedníctvo, riadi a kontroluje činnosť rozhodcovského súdu
c )    kontroluje splnenie podmienok rozhodcovského konania a zaplatenie rozhodcovského poplatku,
d )    sleduje dodržiavanie zákonných a rozhodcovských lehôt,
e )    dozerá na riadne vyhotovenie písomností a ich včasné doručenie,
f )    skúma otázku právomoci a pôsobnosti rozhodcovského súdu
g )    môže rozhodnúť o vylúčení rozhodcu zo zoznamu rozhodcov,
h )    vyberá rozhodcu, ktorý bude príslušný na rozhodnutie v spore,
i )    kým nie je ustanovený rozhodca alebo rozhodcovský senát, je oprávnený vykonať všetky procesné úkony, ktoré prináležia rozhodcovi (rozhodcom),
j )    rozhoduje o pribratí znalca,
k )    rozhoduje o kreovaní pomocných a poradných orgánov,
l )    vydáva opatrenia,
m )    podpisuje doložku právoplatnosti a vykonateľnosti,
n )    rozhoduje o námietkach zaujatosti rozhodcu, znalca a ďalších osôb pribratých do konania,
o )    podáva zriaďovateľovi správu o hospodárení rozhodcovského súdu,
p )    predkladá návrhy na zmeny a doplnenia Štatútu a Rokovacieho poriadku,
q )    zabezpečuje úschovu listín,
r )    predkladá návrhy na zmeny,
s )    rozhoduje o nariadení ústneho pojednávania.
5.2.    Predseda rozhodcovského súdu môže splnomocniť podpredsedu rozhodcovského súdu ku
všetkým úkonom, ktoré patria do právomoci predsedu rozhodcovského súdu. Plnomocenstvo musí
byť udelené písomne.
5.3.    Podpredseda rozhodcovského súdu v prípade udelenia plnomocenstva, alebo v prípade neprítomnosti predsedu s dôvodu práceneschopnosti, alebo inej nemožnosti plnenia úloh zo strany predsedu, vykonáva všetky úkony, ktoré na základe Štatútu prináležia predsedovi rozhodcovského súdu.
5.4.    Predsedom, podpredsedom a členom predsedníctva Rozhodcovského súdu môže byť aj štatutárny orgán zriaďovateľa.

 

Článok 6
Rozhodcovia Rozhodcovského súdu, rozhodcovské konanie

6.1.    Rozhodcovské konanie  a spory  na tomto rozhodcovskom súde rozhodujú nezávislí rozhodcovia pôsobiaci na rozhodcovskom súde, ktorí spĺňajú podmienky a ktorých práva a povinnosti  upravuje Zákon o rozhodcovskom konaní,  Štatút a Rokovací poriadok  rozhodcovského súdu.
6.2.    Rozhodcovský súd vedie a v Obchodnom vestníku zákonom určeným spôsobom zverejňuje zoznam rozhodcov, ktorí na ňom pôsobia.
6.3.    Funkciu rozhodcu môže vykonávať iba osoba spĺňajúca podmienky Zákona o rozhodcovskom konaní a Štatútu rozhodcovského súdu, ide predovšetkým o osobu, ktorá je :
spôsobilá na právne úkony,
plnoletá,
bezúhonná.
dosiahla úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
má skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu,
spĺňa podmienky o nezlučiteľnosti funkcií podľa Zákona o rozhodcovskom konaní a Štatútu rozhodcovského súdu
6.4.    V konaní pred rozhodcovským súdom koná a rozhoduje jeden rozhodca alebo rozhodcovský
senát.
6.5.    Rozhodcu ustanoví predseda rozhodcovského súdu zo zoznamu rozhodcov, ktorí pôsobia na
rozhodcovskom súde, alebo za podmienok určených Zákonom o rozhodcovskom konaní, Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.
6.6.    Pri výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a nikdy nemajú povahu zástupcu ktorejkoľvek
strany v spore. Svoju funkciu vykonávajú nestranne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou tak,
aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, a aby
nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor
nezneužívali.
6.7.    Funkcia rozhodcu je nezlučiteľná s pracovnoprávnym alebo iným obdobným pomerom s
ktoroukoľvek zmluvnou stranou a účastníkmi konania.
6.8.    Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Rozhodca musí prijatie funkcie písomne potvrdiť,
čím vstupuje do práv a povinností rozhodcu. Kto prijal funkciu rozhodcu, môže sa jej vzdať len so
súhlasom účastníkov konania, bez ich súhlasu sa funkcie môže vzdať len zo závažných dôvodov a
so súhlasom predsedu rozhodcovského súdu. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, je povinný
vykonať všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
6.9.    Zánik funkcie rozhodcu :
a )    vzdaním sa funkcie rozhodcu
b )    odvolaním z funkcie rozhodcu,
c )    rozhodnutím zriaďovateľa alebo predsedu rozhodcovského súdu,
d )    pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e )    smrťou rozhodcu
V prípade zániku funkcie rozhodcu sa ustanoví náhradný rozhodca za podmienok určených Zákonom o rozhodcovskom konaní, Štatútom a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.
6.10.    Spôsob ustanovenia jediného rozhodcu alebo rozhodcovského senátu v rozhodcovskom konaní upravuje Rokovací poriadok.
6.11.    Procesnou obranou proti ustanovenému rozhodcovi sú námietky. Pravidlá vznesenia a
uplatnenia námietok upravuje Zákon o rozhodcovskom konaní, Štatút a Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu.

 

Článok 7
Poradné a pomocné orgány

7.1.    Za účelom efektívneho a hospodárneho konania bez zbytočných prieťahov môže rozhodcovský súd (predseda rozhodcovského súdu) podľa potreby a charakteru sporu vytvoriť dočasné (ad hoc) poradné a pomocné orgány.
7.2.    Členov poradných a pomocných orgánov zvolí z odborníkov v danej oblasti so zodpovedajúcimi praktickými skúsenosťami.

 

Článok 8
Mlčanlivosť

8.1.    Predseda, podpredseda, rozhodcovia, všetky orgány kreované v rámci rozhodovacej právomoci
rozhodcovského súdu ako aj iné osoby, ktoré sa v rámci výkonu svojich pracovných úloh podieľajú na plnení úloh rozhodcovského súdu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou dozvedeli.
8.2.    Mlčanlivosťou sú tieto orgány a osoby viazané aj po skončení svojej funkcie. Môžu byť zbavené mlčanlivosti len zmluvnými stranami a účastníkmi konania, a to súhlasným písomným vyhlásením, pričom ustanovenia osobitných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

 

Článok 9
Rokovací   poriadok rozhodcovského súdu

9.1.    Rokovací poriadok vydá zriaďovateľ v zmysle ust. § 14 Zákona o rozhodcovskom konaní.
9.2.    Súčasťou Rokovacieho poriadku je aj sadzobník poplatkov.
9.3.    Zriaďovateľ môže zmeniť alebo doplniť rokovací poriadok, zmeny a doplnky nemôžu mať spätnú účinnosť vo vzťahu ku začatým, alebo prebiehajúcim konaniam s výnimkou prípadov, ak by to pre zmluvné strany a účastníkov konania bolo výhodnejšie.

 

Článok 10

10.1.    Rozhodcovský súd hospodári s majetkom, ktorý mu poskytol zriaďovateľ, s majetkom získaným z výkonu jeho činnosti alebo mu ho poskytli tretie fyzické či právnické osoby.
10.2.    Rozhodcovský súd používa získaný a poskytnutý majetok na zabezpečenie výkonu svojej činnosti.

 

Článok 11
Ostatné a záverečné ustanovenia

11.1.    Tento Štatút rozhodcovského súdu nadobúda platnosť schválením zo strany zriaďovateľa a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
11.2.    Štatút môže meniť a dopĺňať zriaďovateľ rozhodcovského súdu a to formou dodatku alebo
novým Štatútom. Dodatky nadobúdajú platnosť dňom podpisu a účinnosť zverejnením v Obchodnom vestníku.
11.3.    Ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke k zmluve dohodli,
že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú, predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu platí, že sa podrobujú predpisom rozhodcovského súdu, najmä jeho Štatútu a Rokovaciemu poriadku v znení platnom v okamihu začatia rozhodcovského konania.
11.4.    Ustanovenia Štatútu, ktoré sú ustanovené rozdielne od dispozitívnych noriem zákona o
rozhodcovskom konaní, majú v konaní pred rozhodcovským súdom prednosť.
11.5.    Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom, t.j. dňom  19.4.2013.

 

Za zriaďovateľa  FCM :          
Mgr. Lenka Danová, predsedníčka združenia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x