rozhodcovská doložka

RIEŠENIE SPOROV – ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA K ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ....*, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie či zánik, budú riešené pred Rozhodcovským súdom. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že spor predložia na riešenie na Stály rozhodcovský súd , zriadený pri občianskom združení FCM (Forum for Communication in Mediation) , zapísanom v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR, IČO 42163030

Zmluvné strany prehlasujú, že akceptujú rozhodovanie o spore rozhodcami určenými v zmysle Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu, zriadeného pri občianskom združení FCM. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu a jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany sa zároveň v zmysle § 42 Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona č. 244/2002 Z.z.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa im v rozhodcovskom konaní budú doručovať na adresu ich sídla.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x