Rozhodcovský súd - cennik

Sadzobník trov rozhodcovského konania

Základné ustanovenia
Sadzobník trov rozhodcovského konania upravuje trovy rozhodcovského konania, vede­ného pred STÁLYM ROZHODCOVSKÝM SÚDOM zriadeným pri FCM (ďalej len „Sadzobmík").

 

1. Trovy rozhodcovského konania

Trovy rozhodcovského konania sú:
a)    poplatky, a to:
poplatok za rozhodcovské konanie,
osobitný poplatok na úhradu trov rozhod­covského konania, v ktorom má ako roz­hodca rozhodovať iná osoba, než je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov Rozhod­covského súdu,
iné poplatky určené v týchto Pravidlách,
b)    náklady   rozhodcovského  konania,   a to najmä:
trovy na vykonanie dôkazov,
odmena znalca alebo tlmočníka,
hotové výdavky Rozhodcovského súdu,
c)    vlastné trovy, a to najmä:
hotové výdavky účastníkov rozhodcovské­ho konania a ich zástupcov,
odmena za zastupovanie účastníka rozhod­covského konania advokátom.

 

2. Platenie trov rozhodcovského konania

Poplatky sa vyberajú za úkony súvisiace so začatím a priebehom rozhodcovského kona­nia, a to vo výške určenej v týchto Pravidlách.
Trovy    rozhodcovského    konania   je povinný zaplatiť účastník rozhodcovského ko­nania, ktorý vykonanie úkonu navrhol alebo ktorý úkon vykonal, pokiaľ nie je určené, že trovy rozhodcovského konania platia účastníci rozhodcovského      konania      spoločne      a nerozdielne alebo iba niektorí účastníci roz­hodcovského konania.
Povinnosť zaplatiť trovy rozhodcovské­ ho konania vzniká vykonaním úkonu alebo
navrhnutím vykonania úkonu.
Trovy rozhodcovského konania je osoba povinná zaplatiť v lehote určenej Rozhodcov­ským súdom alebo Predsedom Rozhodcovské­ho súdu.
Následkom nezaplatenia trov rozhod­covského  konania je  nevykonanie  požado­vaného úkonu, alebo neuskutočnenie konania, alebo iný následok podľa Rokovacieho poriad­ku a platných právnych predpisov.
Rozhodcovský súd vráti zaplatené trovy konania   v prípadoch   určených   v tomto sadzobníku.

 

3. Hodnota predmetu sporu

Hodnotu predmetu sporu je povinný uviesť žalobca v žalobe, a to aj v prípadoch,
keď nárok alebo časť nároku žalobcu má nepe­ňažnú povahu.
Hodnota predmetu sporu sa určuje naj­mä:
vymáhanou sumou v žalobách o peňažné plnenie,
hodnotou vymáhaného majetku v žalobách o vydanie majetku,
hodnotou predmetu právnych vzťahov v okamihu   podania  žaloby   v určovacích žalobách alebo v žalobách o zmenu práv­nych vzťahov,
na základe údajov, ktoré sú k dispozícii, o materiálnych záujmoch žalobcu v prípa­doch žalôb o určité konanie alebo nekona­nie.
Ak je v žalobe uvedených viacero náro­kov, musí sa suma každého nároku určiť samostatne, pričom hodnota predmetu sporu sa ur­čuje ako súčet všetkých nárokov.
Ak žalobca neurčil hodnotu predmetu sporu a neučiní tak ani v lehote, ktorú mu
stanoví rozhodcovský súd, určí hodnotu pred­metu sporu z dostupných informácií uvedených
najmä v žalobe Rozhodcovský súd, alebo Predsedníctvo Rozhodcovského súdu. Ak sa
nedá určiť hodnota sporu ani takto, poplatok sa zaplatí paušálnou sumou uvedenou v týchto
Pravidlách.
Povinnosť určiť predmet sporu sa vzťa­huje aj na účastníka rozhodcovského konania, ktorý podá vzájomnú žalobu, alebo uplatní námietku započítania, alebo uplatní iný spoplatnený úkon podľa Rokovacieho poriadku a týchto Pravidiel.
Pri kumulácii dôvodov na zníženie poplatku maximálne celkové zníženie poplatku je 50 %.
Poplatok  sa  zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní  zúčastnia viac  ako dvaja účastníci konania, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka.
Zvýšený poplatok za každého ďalšieho účastníka hradí žalobca. Vedľajší účastník si
zvýšený poplatok, ktorý naňho pripadá, hradí sám.
4. Náklady rozhodcovského konania
(1)  Na krytie nákladov vznikajúcich pri prejednávaní sporu pred Rozhodcovským súdom (najmä vykonávanie dôkazov, výdavky svedkov, vyplácanie znalečného, tlmočného, preklady písomností, cestovné výdavky roz­hodcov, ústne pojednávanie mimo sídla Rozhodcovského súdu, poštovné) sú účastníci konania povinní zložiť primeraný preddavok vo výške a lehote určenej Predsedom Rozhod­covského súdu.
Povinnosť zložiť primeraný preddavok na náklady uloží Rozhodcovský súd alebo Predseda Rozhodcovského súdu účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý navrhol vyko­nať úkon, alebo ktorý dal na vykonanie úkonu, s ktorým sú spojené náklady, podnet, alebo ak vznikajú náklady v záujme niektorého účast­níka rozhodcovského konania.
Kým nie je určený preddavok zložený, úkony, na ktoré je určený, sa nevykonajú.

 

5.  Vlastné trovy

(1)      Každý z účastníkov rozhodcovského konania platí hotové výdavky, ktoré jemu alebo jeho zástupcovi vznikli v priebehu rozhodcovského konania, ako aj odmenu za zastupovanie advokátom.
6. Náhrada trov konania
(1)    Rozhodcovský  súd  môže  účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci
úspech, priznať náhradu trov konania, a to:
náhradu poplatkov zaplatených účastníkom rozhodcovského konania,
náhradu nákladov Rozhodcovského súdu zaplatených   účastníkom   rozhodcovského
konania alebo jeho zástupcom,
náhradu vlastných trov účastníka rozhod­covského konania alebo jeho zástupcu, ako aj odmenu za zastupovanie účastníka roz­hodcovského konania advokátom vo výške
tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify.
Ak mal účastník rozhodcovského kona­nia vo veci čiastočný úspech, môže mu Rozhodcovský súd priznať čiastočnú náhradu trov konania.
Rozhodcovský súd môže uložiť účastní­kovi rozhodcovského konania, ktorý nemal vo veci úspech, alebo ktorý mal vo veci čiastočný neúspech, zaplatenie nákladov konania Rozhodcovskému súdu, ktoré neboli pokryté zlože­nými preddavkami na náklady rozhodcovského konania.
Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť na odlišnom znášam trov ko­nania. K dohode účastníkov rozhodcovského konania musí dôjsť pred rozhodnutím o tro­vách rozhodcovského konania. Dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme, podpísaná oprávnenými osobami konajúcimi v mene účastníkov rozhodcovského konania a doručená Rozhodcovskému súdu.
7. Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania
(1)    Poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky
započítania:
3,5 % (tri a pol percenta) z hodnoty predmetu sporu, najmenej 35  EUR, najviac  15.000  EUR, v obchodných veciach najviac 30.000  EUR,
65 EUR, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle Pravidiel.
(2)    Poplatok za rozhodcovské konanie za zmenu, alebo doplnenie žaloby, vzájomnej ža­loby a námietky započítania - vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za rozhodcovské konania a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej 35 EUR.
(3)    Poplatok pri podaní návrhu na zmiero­vacie konanie:
a)  50 % poplatku za rozhodcovské konanie určeného pri podaní žaloby, najmenej 35 EUR, najviac 15 000 EUR,
b) ak bol zaplatený poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, Rozhodcovský súd vráti pomernú časť poplatku za rozhodcovské kona­nie po právoplatnom skončení sporu zmierom.
Poplatok pri podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia:               25 EUR
Poplatok pri námietke o nedostatku prá­vomoci Rozhodcovského súdu:    65 EUR.
Osobitný poplatok na úhradu trov roz­hodcovského konania, v ktorom má ako roz­hodca rozhodovať iná osoba, než je osoba zapí­saná v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu:                        1.650 EUR
Poplatok vedľajšieho účastníka za pris­túpenie do rozhodcovského konania:
3 % (tri percentá) z hodnoty predmetu sporu, najmenej 35 EUR, najviac l 500 EUR ,
65 EUR, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle Pravidiel.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tento Sadzobník trov rozhodcovského konania je Prílohou č. 1 Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského rozhodcovského súdu, zriadeného pri občianskom združení FCM. Rokovací poriadok a jeho príloha č. 1 – Sadzobník trov rozhodcovského konania, nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zriaďovateľom, t. j. dňa  19.04.2013.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x