asd

Partneri

inzercia.sk Bratislavský samosprávny kraj

Rodinná mediácia

Mediácia v rámci rodinných sporov.

Tradičná rodina v súčasnosti je odrazom rady negatívnych spoločenských javov, ktoré na ňu vplývajú a ovplyvňujú najmä vzájomnú komunikáciu. Žijeme v uponáhľanej dobe, plnej neistoty a zároveň v dobe moderných komunikačných technológií, ako sú mobilné telefóny či sociálne siete, ktoré osobný kontakt potláčajú do úzadia. To sa odráža v rastúcom počte nestabilných rodín a rodín rozvádzajúcich sa. Aj keď už v rodine k rozvodu príde, prostredníctvom rodinnej mediácie rozvádzajúci sa partneri túto vážnu a náročnú životnú skúsenosť môžu prekonať dôstojne, diskrétne, na úrovni a pritom pochopiť dôležitú skutočnosť, že aj keď prestávajú byť partnermi ostávajú rodičmi. Mediácia pomáha udržiavať naďalej dobré medziľudské vzťahy.

V rámci rodinnej mediácie sa riešia:

  • predrozvodové a porozvodové spory. V rámci rozvodu ide o dohodu manželov ukončiť manželstvo rozvodom. K porozvodovým sporom patrí najmä vysporiadenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výška vyživovacej povinnosti ako aj zverenie dieťaťa do opatery či kontakty dieťaťa so širším príbuzenstvom. Rozvod je bez pochyby náročným životným obdobím ako pre dospelých, tak aj pre deti, no veľmi často dospelí podceňujú vnímavosť dieťaťa voči rozvodu. Deti veľmi ťažko prežívajú skutočnosť, že sa ,,jeho ľudia“, ktoré ono má tak rado, nemajú už radi navzájom. Táto skutočnosť v dieťati vzbudzuje neistotu, napätie, úzkosť. Ak konflikt rodičov pokračuje aj po rozvode, pokračuje zároveň ďalej aj neprimeraná psychická záťaž dieťaťa, ktorej následky sa premietajú do jeho ďalšieho vývoja osobnosti, sú hlbšie a trvalejšie. Tieto následky sa môžu prejaviť ihneď v zmene správania dieťaťa, alebo sa môžu prejaviť až oveľa neskôr – keď sa toto dieťa bude chcieť zamilovať, až si bude hľadať vlastného životného partnera či zakladať si vlastnú rodinu a vychovávať vlastné deti. V zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičovi po rozvode máme od júla roku 2010 zmenu zákona, ktorá umožňuje dieťa zveriť do striedavej starostlivosti.
  • otázky spolubývania
  • dedičské spory
  • vzťahové spory medzi manželmi, súrodencami navzájom
  • medzigeneračné problémy ako sú nezhody medzi dvoma a viacerými generáciami

Mediácia je tu pre všetkých, ktorí majú problém a nevedia ako ho vyriešiť, alebo im chýba odvaha, no zároveň si uvedomujú nutnosť sporovú si uvedomujú potrebu vzájomnej komunikácie, potrebu hovoriť o svojich pocitoch, názoroch, postojoch či predstavách. Ak nekomunikujeme ale len stále niečo očakávame, spôsobuje nám to problémy či už intrapersonálne alebo interpersonálne. Mediácia je nielen možnosťou, ale aj príkladom toho, že problémy sa dajú riešiť tak, aby došlo ku vzájomnej spokojnosti s dohodou. Mediácia a mediátor pomáhajú u klienta aktivizovať jeho nevyužité zdroje riešiť svoj problém.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x