asd

Partneri

inzercia.sk Bratislavský samosprávny kraj

Články - Slušný rozvod

Rodina je miestom vzniku života, formovania charakteru človeka, osvojovania hodnôt ako najcennejšieho potenciálu človeka. Rodina je základnou jednotkou spoločnosti. Aby mohla plniť svoje funkcie voči svojim členom, aj voči spoločnosti, potrebuje také prostredie, ktoré podporuje jej stabilitu a sociálnu kvalitu vzťahov. Rodina si zasluhuje úctu a rešpektovanie svojej relatívnej autonómie a intimity. Členovia rodiny plnia svoju sociálnu funkciu.

Rodina je však aj miestom, kde dokážeme byť najviac zranení. Ak je nefunkčná, ak v nej pretrváva napätie, konflikty a následne dramatický rozvod či rozchod partnerov, najviac to zasahuje deti.

Aj v tej najlepšej rodine sa z času na čas vyskytujú nejaké hádky, konflikty. Niekedy môžu slúžiť k ,,prečisteniu“ atmosféry, niekedy k vyriešeniu problému. Bývajú odrazom odlišných názorov, postojov či hodnôt. Deštruktívnosť hádok je často daná len nedostatkom zručností pre párové spolužitie. Neschopnosť konštruktívne riešiť spory zákonite vedie k citovému odlúčeniu partnerov a napokon k rozvodu či rozchodu. Spomedzi ďalších príčin ktoré sa podieľajú na rozvode či rozchode sú problémy finančného charakteru, nezhody v zmysle intimity, spoločných záujmov, výchovy detí a pod.

Štatistiky v súčasnosti hovoria, že takmer každá druhá rodina sa rozvádza. Takmer o 15 tisíc deťoch ročne rozhodujú súdy v rámci porozvodovej starostlivosti.

Rozvod ako taký je vo väčšine prípadov tragickým vyvrcholením dlhoročných problémov v rodine. Tieto problémy sú spravidla spočiatku riešené snahou jedného z manželov o urovnanie sporu svojpomocne. Nezriedka sa stáva, že do problémovej až krízovej situácie zasahujú tretie osoby, obyčajne rodičia jedného z manželov, príbuzní, známi, kolegovia. Tento zásah vo väčšine nevedie k úprave vzťahu, naopak, manželská kríza sa prehlbuje a prechádza do stavu izolácie, deštrukcie, alebo rezignácie. Následky manželskej krízy sa však dotýkajú aj detí, čo mnohokrát je rodičmi prehliadané. Manželia v kríze alebo pred a počas rozvodu sú na seba tak nahnevaní a sklamaní, že z pozície bojovníka sa im ťažko ustupuje a nevedia si predstaviť, že by sa s partnerom mali na niečom dohodnúť, túto svoju pozíciu si väčšinou nevedia priznať a argumentujú tým, že to robia pre dobro a ochranu dieťaťa / detí. Opak je však pravdou. Neustálym súbojom rodičov sa dôsledky rozvodu / rozchodu na deťoch len stupňujú – uzatváranie sa do seba, zhoršenie školských výsledkov, nadmerná poslušnosť či neposlušnosť, ľahostajnosť, klamanie, útek z domova, preberanie viny na seba, nočné mory, zajakávanie, pomočovanie a mnohé iné zmeny v správaní a prežívaní dieťaťa sú výsledkom nepretržitého napätia a súboja medzi rodičmi. Deti sa stávajú nielen zbraňou rodičov pre ich vzájomný súboj, ale aj obeťou neschopnosti rodičov riešiť situáciu.

Mediácia ako alternatívne riešenie sporov, dáva v týchto situáciach rodičom jedinečnú možnosť nájsť cestu k obojstrannej spokojnosti na úrovni, konštruktíne, diskrétne a predovšetkým s ohľadom na deti. Dáva rodičom priestor na vyjasnenie si mnohých nevyriešených záležitostí, učí partnerov komunikovať, počúvať sa, rešpektovať jeden druhého, uvedomiť si spoluzodpovednosť za rozvod ale zároveň aj preberať zodpovednosť za riešenie a predovšetkým za budúcnosť a spoluvýchovu detí. Absolvovaním mediácie a spísaním mediačnej dohody, ktorá je výsledkom spolupráce predtým sporových strán je prvým krokom k eliminácii sporov, predpokladom nápravy komunikácie a vzťahov, dáva priestor na novú spoluprácu.

Dôvodov prečo navštíviť mediátora je viac ale budeme sa teraz venovať tomu kedy je najvhodnejšie navštíviť mediátora. Z nášho pohľadu a skúseností sa domnievame, že najoptimálnejším priestorom na využitie mediácie je moment, kedy je rodina podchytená oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo momentom podania žiadosti na súd o rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom. K spolupráci s týmito inštitúciami by pomohlo, keby sociálne kurátorky rovnako ako aj sudcovia mali k dispozícii zoznam mediátorov špecializujúcich sa na rodinnú mediáciu, ktorý by predložili rodičom. V prípade odmietnutia účasti na mediácii, navrhujeme zvýšiť súdne poplatky na dvojnásobok.

Situácia na Slovensku je taká, že sociálne kurátorky sú tak vyťažené prípadmi, že nemajú čas , priestor, podmienky a ani kompetencie priviesť rodičov k vzájomnej dohode. Je namieste aby na každom pracovisku úradov práce soc. Vecí a rodiny mali pracovníci zoznamy mediátorov a hned na začiatku kedy sú oboznámené s prípadom by mali odporučiť rodičom mediačné konanie.

V závere môžeme konštatovať, že:

K väčšiemu využitiu mediácie by pomohlo:
povinnosť absolvovať mediáciu pred súdnym konaním
spolupráca oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately s mediátormi
spolupráca súdov s mediátormi
spolupráca s psychológmi.

Mediácia pomáha na úrovni ukončiť manželský alebo partnerský vzťah, no predovšetkým pomáha rodičom k najdôležitajšej úlohe a tou je ostať rodičmi, ktorí dávajú svojim deťom vzájomnou dohodou a spoluprácou pozitívny vzor ako sa dá aj v tých najťažších životných situáciach nájsť konsenzus.

Dovolíme si Vám predložiť teraz vzorový prípad z naších skúsenosti práce s rodinami.

Prípad 1.

V septembri roku 2012 ma oslovila pani s tým, že bola vyhodená partnerom z domu. Majú spolu dve deti, neboli manželia a v čase oddeleného bývania došlo na čas aj k oddelenému bývaniu detí. Jedno bolo u matky, druhé u otca. Spolužitie partnerov bolo už tri roky narušené, došlo k vzájomnému citovému odcudzeniu a samozrejme aj k zhoršeniu komunikácie. Jej záujmom bolo dohodnúť sa s partnerom o rozchode a zverení detí do starostlivosti. Partner nenamietal a ponuku na mimosúdnu dohodu hneď prijal. Záujmom matky bolo, aby deti boli zverené jej do osobnej starostlivosti, otec trval na osobnej striedavej starostlivosti. Neskôr nám komunikáciu a prácu v rámci mediácie skomplikovala informácia od matky maloletých detí, o ktorej na začiatku neinformovala ani mediátorku, že celú záležitosť nahlásila na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a zároveň že podala žiadosť o vydanie predbežného opatrenia. Otec maloletých detí zareagoval samozrejme protiútokom, nie fyzickým, ale prostredníctvom právnika. Samotná mediácia bola veľmi náročná, trvala 5 stretnutí po dve hodiny a dve stretnutia po tri hodiny. Bol to vyslovený boj o deti najmä zo strany otca, ktorý trval na osobnej striedavej starostlivosti. Tento pán mi ani na minútu nedal príležitosť pochybovať o jeho rozhodnutí pre striedavku. Matka samozrejme ako väčšina matiek sa tomu bránila, dokonca tak, že niekoľko krát chcela mediáciu ukončiť a pustiť sa do súdneho konania ( mimochodom podporovala ju v tom aj je právnička ). Na mediačných stretnutiach sme prebrali všetko čo sa len dalo, všetky plusy a mínusy striedavky, venovali sa podrobnému harmonogramu starostlivosti o deti či už v čase prázdnin, Vianoc, oslavy narodenín, v čase choroby detí a pod. Nakoniec sme sa dopracovali k uzavretiu mediačnej dohody, ktorej výsledkom bola dohoda o osobnej striedavej starostlivosti v týždňových intervaloch a ktorú hneď po podpísaní začali aj realizovať. Predbežné opatrenie bolo vydané, krátko na to bolo vytýčené aj súdne pojednávanie, na ktorom som sa zúčastnila ako verejnosť. Keď som stretla pred pojednávacou miestnosťou týchto dvoch ľudí, vyčarili mi úsmev na tvári a radosť, keď som ich videla sedieť vedľa seba a rozprávať sa. Na začiatku pojednávania dostala slovo matka maloletých detí, aby sa vyjadrila k obsahu mediačnej dohody a k tomu, či s tým súhlasí. Jej slová zneli: ,, Áno pani sudkyňa, s mediačnou dohodou súhlasím, vďaka mediácii sa naša komunikácia a vzťahy zlepšili a najdôležitejšie čo je pre mňa je to, že deti sú spokojné.“ Asi nič lepšie si mediátor nemôže želať počuť.

Prípad bol uzavretý súdom v novembri 2012. A mediačnú dohodu sa im darí stále plniť.

Mediácia na Slovensku ešte zďaleka nie je tak využívaná ako v zahraničí. . Na Slovensku chýba odborná spolupráca odborníkov - sudcov, psychológov a sociálnych kurátoriek s mediátormi. Mediácia okrem svojich výhod oproti súdnemu konaniu plní prevenčnú funkciu ale predovšetkým dokáže elimnovať negatívne dopady rozvodu na dieťa / detí a priviesť rodičov k uvedomeniu si, že aj keď prestávajú byť manželia / partneri ostávajú naďalej rodičmi. Preto by mala byť aspoň rodinná mediácia na Slovensku pred súdnym konaním povinná. Pretože práve fáza pred začatím súdneho pojednávania ako sme spomenuli už vyššie je pre mediačné konanie vo veľa prípadoch kľúčový momentom kedy sa rodičia môžu dohodnúť. Nie sú ešte zaťažení súdnym procesom kde na seba vyťahujú rôzne záležistosti, ktoré vedú k ešte väčešej ofenzíve druhej strany.

Zmenou zákona a jeho úpravou by takýmto spôsobom bolo zabezpečené, že v stupom rodičov do mediačného konania ešte pred začatím súdneho pojednávania deti budú mať väčšiu šancu na oboch rodičov a na spoločnom podielaní sa rodičov na výchove svojich detí a v neposledom rade eliminácia negatívny aspektov rozvodu ako napr. Manipulácia v snahe získať si dieťa na svoju stranu a pod.

Dovolíme si konštatovať, že pri aktívnej spolupráci sudcov, kolíznych opatrovníkov a mediátorov môžeme znížiť zaťaženosť súdov a pomôcť deťom, rodičom na rovnocenné podielanie sa na výchove svojich detí a na ich zdravý psychický vývin.

PhDr. Miroslava Kristinová Wieckowska
– zodpovedná za sekciu rodinnej mediácie FCM

Mgr. Lenka Danová

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x