Kedy použiť mediáciu?

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine.
Rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov. V tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i k tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi partnermi. Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal negatívny vplyv na ich priaznivý vývoj.

Týka sa najmä:

 • rodinných a partnerských sporov,
 • rozvodov,
 • starostlivosti o deti,
 • styku s deťmi po rozvode,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ...

Vhodná je predovšetkým:

 • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
 • pre dosiahnutie dohody o výchove neplnoletých detí
 • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom
 • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti
 • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
 • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní)

Občiansko-právna mediácia
Mediáciou možno urovnávať množstvo sporov vznikajúcich medzi nájomníkmi a majiteľmi domov, nájomníkmi navzájom, nájomníkmi a ostatnými štátnymi i neštátnymi organizáciami. Takisto je možné riešiť spory, ktorými sa zaoberajú priestupkové komisie pri obecných a mestských úradoch, predovšetkým tzv. susedské spory. Tie sa mnohokrát vlečú veľa rokov. Ich príčinou býva napr. len vzájomné nedorozumenie, ktoré sa udeje niekde na počiatku sporu.

V občianskoprávnych sporoch sa týka:

 • susedských sporov,
 • majetkových sporov,
 • sporov zo zmlúv,
 • komunitných sporov, ...

Obchodná a firemná mediácia
Mediáciu možno využiť aj v komerčnej oblasti, pri riešení obchodných či zamestnaneckých sporov. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je jednoznačne fakt, že pri riešení mediáciou nedochádza k prerušeniu obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní. Poskytuje príležitosť prekročiť čisté právne postavenie a nachádzať špecifické riešenia. To zvyšuje šance, že ako náhle strany svoj spor vyriešia, budú schopné udržiavať bežné obchodné a osobné vzťahy.

Obchodno-právna sa týka:

 • dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 • spoluvlastníckych vzťahov,
 • iných firemných, či vnútrofiremných vzťahov,
 • finančných operácií,
 • zákazníckych vzťahov

Pracovno-právna mediácia sa týka najmä:

 • sporov z pracovného pomeru,
 • z kolektívnych zmlúv a pod.

Verejná a štátna správa
Mediácia v inštitucionálnej oblasti rieši problémy medzi štátnymi organizáciami verejnej správy, samosprávy.

Späť na sprievodcu mediáciou

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x