Dohoda o mediácii

Dohoda o riešení sporu mediáciou

(1) Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

(2) Písomnú formu dohody o riešení sporu mediáciou možno nahradiť vyhlásením osôb zúčastnených na mediácii do zápisnice spísanej mediátorom. Vyhlásenie osôb zúčastnených na mediácii je potrebné uskutočniť najneskôr do začatia mediácie; zápisnica musí byť podpísaná osobami zúčastnenými na mediácii.

(3) Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje aj ich právnych nástupcov.

(4) Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, je neplatná len, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje aj na túto dohodu.

(5) Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak.

Späť na definície

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x