Čo je Mediácia?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa aj v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte, ktorý prípadne už riešia prostredníctvom súdu. Aj v tomto prípade je možné začať mediaciu a pomocou mediatora dospieť k dohode.

Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z: - občianskoprávnych,
- rodinných,
- obchodných,
- záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediácia je teda proces, v ktorom jedna strana sporu požiada mediátora o asistenciu a pomoc pri pokuse o priateľské urovnanie sporu. Podmienkou je, že aj druhá strana súhlasí s účasťou na mediácii, čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom.

Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Mediácia sa spravidla úspešne končí dohodou, ktorá má písomnú formu, a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Tá môže byť aj podľa § 15 odst. 2 spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku (§ 11 ods. 7 zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).

V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x