Aký je postup, ak je mediácia ukončená?

Mediácia sa končí

a) dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
d) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, ak si ho osoby zúčastnené na mediácii už zvolili, že mediácia je skončená.

Ak je mediácia ukončená, zúčastnené strany sa dohodli, nasleduje spísanie Dohody, ktorá:

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Späť na sprievodcu mediáciou

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x